HOTĂRÂRE

Nr. 54 din 26.04.2012

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 4.470/2012 a domnului Mircea Pintilie, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.470/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Modernizare DJ 155B Bodeşti-Urecheni-Drăgăneşti, km 39+400-45+400”, în valoare totală de 9.170.432 lei ( inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 8.487.169 lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Modernizare DJ 155B Bodeşti-Urecheni-Drăgăneşti, km 9+500-11+500; km 17+000-19+250”, în valoare totală de 7.351.270 lei( inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 7.142.540 lei, conform

Art.3: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Modernizare DJ 155I Tîrgu-Neamţ-Bîrgăuani-Români-Siliştea, km 28+871-31+000”, în valoare totală de 3.822.090 lei( inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 3.697.840 lei, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Modernizare DJ 159B Izvoare- Bahna, km. 0+000-2+942”, în valoare totală de 5.434.802 lei( inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 5.008.889 lei, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

     Contrasemnează:

                                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                                   Cristina MITITELU