HOTĂRÂRE
Nr.54 din 06.04.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 67/2012
privind aprobarea contractării unui împrumut pentru investiţii publice de interes judeţean

În temeiul prevederilor art.91, alin.3, lit. ”b”, ale art.97 şi ale art. 115, alin.1, lit.”b”, alin.3, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele, referitoare la contracte din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată;
Luând act de expunerea de motive a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, înregistrată sub nr. 163/2013;
Văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, înregistrat sub nr. 163/2013, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Neamţ;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor eligibile, neeligibile, TVA-ului aferent acestora, inclusiv contribuţia proprie pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană;
Consiliul Judeţean Neamţ:

HOTĂRĂŞTE:
Art.I: Art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 67/2012 se modifică, urmând a avea următorul conţinut:
„Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile- linie de finanțare în valoare de până la 15.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 3,6 ani, o perioadă de tragere şi graţie de maxim 12 luni”.
Art.II: Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 67/2012 se modifică, urmând a avea forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ şi prefectului Judeţului Neamţ şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Neamţ, precum şi pe pagina de internet www.cjneamt.ro.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 54.PDF