ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                 

HOTĂRÂRE

Nr. 54 din 31 martie 2014

privind punerea la dispoziţia proiectului ”Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească” a unei suprafeţe de teren proprietate publică a Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 3.877/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 6.579/2014 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului ”Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”, ce urmează a se implementa la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra- Neamţ, a unei suprafeţe de teren de 120 m.p., proprietate publică a Judeţului Neamţ, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ pentru a îndeplini formalităţile legale necesare implementării proiectului ”Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească” la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra- Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 54.PDF