ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 54 din 19 martie 2015

privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public şi privat al Judeţului Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, ale Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 3741/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 3741/2015 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1) lit.”c ”, alin.(4) lit.”a”, ale art. 97, precum şi ale art.122 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului public al Judeţului Neamţ, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă inventarul bunurilor mobile care aparţin domeniului public al Judeţului Neamţ, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă inventarul bunurilor imobile şi mobile care aparţin domeniului privat al Judeţului Neamţ, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Direcţia generală buget-finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judetului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor si autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

                                            

    

 Contrasemnează

                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                 Daniela SOROCEANU