ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 54 din 23 martie 2016

privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public şi privat al Judeţului Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare,;

Examinând expunerea de motive nr. 4.642/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.642/2016 al Direcţiei de management şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1) lit.”c ”, alin.(4) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Inventarul bunurilor imobile ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Inventarul bunurilor mobile ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Judeţului Neamţ, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Direcţia generală buget-finanţe şi Direcţia de management vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judetului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor si autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU