HOTĂRÂRE

Nr. 55 din 30.03.2010

privind soluționarea unei notificări referitoare la exercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea unui imobil situat în Municipiul Piatra-Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

Examinând expunerea de motive nr. 2442/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 9958/2010 a Primăriei Municipiului Piatra- Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2442/2010 al Direcției generale programe și dezvoltare rurală și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se renunță la dreptul de preemțiune la cumpărarea imobilului (clădire C1 în suprafată construită de 324 mp, clădire C2 cu suprafaţă construită de 64 mp şi teren în suprafață de 1346 m.p.) situat în Municipiul Piatra- Neamț, str. Paharnicului, nr.3, județul Neamț, aflat în proprietatea Municipiului Piatra- Neamț.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

             Contrasemnează       

      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                 Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR