HOTĂRÂRE

Nr. 55 din  28.03.2011

privind aprobarea participării la un proiect de interes regional şi a cheltuielilor legate de acesta

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

           Examinând expunerea de motive nr. 3239/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

          Vãzând raportul de specialitate comun nr. 3239/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare ruralã şi al Direcţiei generale buget-finanţe, adresa  Universităţii din Cagliari-Italia, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          În temeiul prevederilor art. 91, alin.(6), lit.”a” şi ale art. 97  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

    

HOTÃRÃŞTE:

    

         Art.1: Se aprobã participarea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, în cadrul  proiectul ”POLE- Protecţie şi Oportunităţi pentru Peisaj şi Mediu”.

         Art.2: Se aprobã suma de 186.535 euro (cu TVA) reprezentând bugetul alocat Consiliului Judeţean Neamţ(partener nr.6) în cadrul proiectului ”POLE- Protecţie şi Oportunităţi pentru Peisaj şi Mediu”.

         Art.3: Se aprobã contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Neamţ în proiectul ” ”POLE- Protecţie şi Oportunităţi pentru Peisaj şi Mediu”, reprezentând 15% din bugetul alocat, respectiv echivalentul în lei a 27.980 euro.

         Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotãrâri autoritãţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE,

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

 

 Contrasemnează:

    SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                  Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR