HOTĂRÂRE

                                        Nr. 55 din 26.04.2012

pentru modificarea Hotărării Consiliului Judeţean Neamţ nr. 4/2008 privind stabilirea numărului de autoturisme din parcul auto al Direciei

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

şi a cotei aferente de carburanţi

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 4.479/2012 a domnului Mircea Pintilie, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 6.916/2012 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ şi a Memorandumului de colaborare nr. MMFPS/47841/2012 încheiat între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Consiliul Judeţean Neamţ şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.479/2012 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.(a), pct.(2) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 4/2008, cu modificările şi completările ulterioare,  în sensul majorării parcului auto al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ cu un  autoturism marca VW Transporter T5 Kombi 2.0 TDI/140CP-4 Motion, cu numărul de înmatriculare NT 08 JNV, în scopul implementării proiectului ”Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale din România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul propriilor familii”.

(2) Cota de carburanţi aferentă autoturismului de la alin. (1) este de 100 litri /lună.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

       Contrasemnează                          SECRETARUL JUDEŢULUI       

                                                                                                     Cristina MITITELU