HOTĂRÂRE
Nr. 55 din 6.04.2013
privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2013

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
Examinând expunerea de motive nr.2851/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 2851/2013 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, al Direcţiei generale buget- finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R ĂŞT E:
Art.1: Se aprobă Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, în sumă totală de 500.000 lei, valabil pe anul 2013, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă desemnarea în calitate de membri în cadrul comisiei de evaluare și selecție a proiectelor a următoarelor persoane:
– domnul Constantin Iacoban;
– domnul Vasile Pruteanu;
– domnul Cristian Tomuleț;
– domnul Vasile Murariu;
– domnul Ciprian- Constantin Șerban.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU