ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 HOTĂRÂRE

 Nr.  55  din 24 aprilie 2014

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 86/2013 privind aprobarea unui proiect de interes regional, a cheltuielilor şi a  activităţilor legate de proiect

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3- Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;

Examinând expunerea de motive nr. 5.168/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 106/2014 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5.168/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a”, pct.8, alin.(6), lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se modifică anexa –”Calendarul activităţilor ce se vor realiza în cadrul proiectului ”Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă” la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 86/2013 privind aprobarea unui proiect de interes regional, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reducerii perioadei de implementare a proiectului de la 20 de luni la 18 luni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 55.PDF