ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                           

HOTĂRÂRE

Nr. 55 din 19 martie 2015

privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea organizării zilelor tematice intitulate „Un fruct pe zi, de doctor te va feri”

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

             Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.788/2014privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2014 – 2015;

Examinând expunerea de motive nr. 3981/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 3981/2015 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ nr.2102/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea organizării zilelor tematice intitulate „Un fruct pe zi, de doctor te va feri”.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 90.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin.(1).

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

                   

             Contrasemnează:

                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                    Daniela SOROCEANU

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 55.PDF