HOTĂRÂRE

Nr. 56 din 30.03.2010

pentru modificarea Hotărării Consiliului Judeţean Neamţ nr. 4/2008 privind stabilirea numărului de autoturisme din parcul auto al Direcției

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

și a cotei aferente de carburanți

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 2536/2010 a domnului Vasile Pruteanu preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 4331/2010 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2536/2010 al Direcţiei juridice şi al Direcţiei generale buget-finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.(a), pct.(2) și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean nr.4/2008  în sensul majorării parcului auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț cu un  număr de 2 autovehicule, respectiv un microbuz marca Peugeot, cu numărul de înmatriculare NT 11 CJN  şi un autoturism marca Dacia 1310,cu numărul de înmatriculare NT 04 XUA.

(2) Cota de carburanți aferentă acestor autoturisme este de 100/litri /lună pentru microbuz, respectiv 80/litri/lună pentru Dacia 1310.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

                     Contrasemnează                          SECRETARUL JUDEŢULUI       

                                                                                                                  Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR