HOTĂRÂRE

 

 

 

Nr.56 din 29.04.2011

 

 

 

 

 

 

privind validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

 

Examinând expunerea de motive nr. 4.325/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

 

Văzând raportul de specialitate nr. 4.325/2011 al Direcţiei juridice, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se validează domnul Dorel Manole, şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie Neamţ, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ.

 

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 159/2008 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ.

 

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI

                            Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR