HOTĂRÂRE
Nr.56 din 6.04.2013

privind asocierea Județului Neamț cu Clubul Sportiv ”CEAHLĂUL” Piatra-Neamţ

Consiliul Județean Neamț;
Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;
Examinând expunerea de motive nr. 3949/2013 a domnului Gabriel-Lucian Vişan, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr. 128/2013 a Clubului Sportiv ”CEAHLĂUL” Piatra-Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 3949/2013 al Direcției generale buget, finanțe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Județul Neamț, prin Consiliul Judeţean Neamţ, și Clubul Sportiv ”CEAHLĂUL” Piatra-Neamţ, în vederea finanțării și realizării în comun a unor activități de interes județean.
(2) Se aprobă contribuția financiară a Județului Neamț, în vederea realizării acțiunilor de interes județean, în cuantum de 8.000 lei/lună, pentru intervalul 10 aprilie-31 decembrie 2013.
(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Județul Neamț și Clubul Sportiv ”CEAHLĂUL” Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 56.PDF