ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

 CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 Nr. 56 din 24 aprilie 2014

privind aprobarea proiectului de interes regional ”Programe de studii flexibile şi competitive pentru IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (CompetIT&C)”, a cheltuielilor şi a  activităţilor legate de proiect

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1- Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 1.2- programe de studii mai bune pentru studenţi şi piaţa muncii;

Examinând expunerea de motive nr. 4675/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 89/2014 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4675/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a”, pct.1 şi 5, alin.(6), lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul de interes regional ”Programe de studii flexibile şi competitive pentru IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est(CompetIT&C)”, în valoare totală de 2.171.375,00 lei.

Art.2:  Se aprobă asigurarea cofinanţării de 12.426,30 lei, reprezentând contribuţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST la cheltuielile eligibile aferente realizării proiectului prevăzut la art.1, din bugetul acesteia, constituit din cotizaţiile membrilor fondatori.

Art.3: Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului prevăzut la art.1, respectiv suma de 621.315,00 lei, din bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, constituit din cotizaţiile membrilor fondatori, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.4: Se aprobă calendarul activităţilor ce se vor realiza în cadrul proiectului de interes regional ”Programe de studii flexibile şi competitive pentru IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est(CompetIT&C)”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

       

 

       CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI      

                                                                                                  Daniela SOROCEANU

    

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 56