ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 56 din 23 martie 2016

pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.22/2007

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 4.662/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.662/2016 al Direcţiei de management si al Direcţiei juridice si relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1) lit.”c” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.22/2007 privind concesionarea directă a unor bunuri din domeniul public al judeţului Neamţ, aceasta urmând să aibă conţinutul prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă modelul actului adiţional la contractul de concesiune nr. 2134/1142/2007, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică si se completează anexa nr.2 Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.22/2007 privind concesionarea directă a unor bunuri din domeniul public al judeţului Neamţ.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe si Direcţia juridică si relaţii internaţionale vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judetului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor si autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor si editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 56 .PDF