HOTĂRÂRE

Nr. 57 din 30.03.2010

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Agricole Judeţene Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă;

Examinând expunerea de motive nr. 2481/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2481/2010 al Direcției juridice şi al Biroului resurse umane, adresa nr. 32/2010 a Camerei Agricole Judeţene Neamţ, precum și rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Agricole Judeţene Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, directorul Camerei Agricole Judeţene Neamţ va dispune măsurile necesare întocmirii fişelor postului în conformitate cu prevederile regulamentului aprobat potrivit art.1.

Art.3:Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

 

PREŞEDINTE,

Vasile PRUTEANU

                                                                                      

 

                                                                           Contrasemnează:

               SECRETARUL JUDEŢULUI,

Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR