HOTĂRÂRE

Nr. 57 din 29.04.2011

privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public şi privat al Judeţului Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 4063/2011 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4063/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală și al Direcției generale buget, finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin.(1) lit.”c ”, ale art. 97 precum și ale art. 122 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1(1) Se aprobă inventarul bunurilor imobile care aparțin domeniului public al Județului Neamț, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă inventarul bunurilor mobile care aparțin domeniului public al Județului Neamț, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă inventarul bunurilor imobile și mobile care aparțin domeniului privat al Județului Neamț, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Secretarul judetului va asigura comunicarea prezentei hotarari persoanelor si autoritatilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                           

 Contrasemnează

                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                             Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR