HOTĂRÂRE

Nr.57 din 26.04.2012

 

pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Neamţ referitoare la proiectul ”Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din strada Ştefan cel Mare nr. 23, Piatra-Neamţ, pentru furnizarea unor servicii sociale”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană;

Examinând expunerea de motive nr. 3.753/2012 a domnului Mircea Pintilie, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 10.581/2012 a Primăriei Municipiului Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3.753/2012 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se modifică articolul 4 alin. (1) subclauza ”contribuţia financiară a fiecăruia dintre parteneri” din Acordul-cadru de parteneriat prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 46/2009 privind aprobarea unui parteneriat cu Municipiul Piatra-Neamţ în vederea realizării proiectului ”Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din strada Ştefan cel Mare nr. 23, Piatra-Neamţ, pentru furnizarea unor servicii sociale”, cu modificările ulterioare, urmând ca valoarea contribuţiei proprii a Judeţului Neamţ să fie de 692.252,76 lei, din care:

– 54.333,23 lei reprezentând 2% din total cheltuieli eligibile ale proiectului;

– 8.376,17 lei reprezentând contribuţia la cheltuielile neeligibile;

– 629.543,36 lei reprezentând TVA.

(2) Direcţia generală de dezvoltare judeţeană şi Serviciul juridic contencios, relaţii publice vor lua măsurile necesare în vederea încheierii actului adiţional la acordul de parteneriat dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Municipiul Piatra-Neamţ.

Art.2: Se modifică articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 48/2009 privind aprobarea proiectului de interes judeţean „Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din Str. Ştefan cel Mare nr. 23, Piatra Neamţ, pentru furnizarea unor servicii socialeşi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare, acesta urmând a avea următorul conţinut:

”Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din Str. Ştefan cel Mare nr. 23, Piatra Neamţ, pentru furnizarea unor servicii socialeîn sumă de 3.354.581,09 lei, defalcată astfel:

– cheltuieli eligibile – 2.716.661,56 lei;

– cheltuieli neeligibile – 8.376,17 lei;

– T.V.A. total – 629.543,36 lei.”

Art.3:Se modifică articolul 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 48/2009 privind aprobarea proiectului de interes judeţean „Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din Str. Ştefan cel Mare nr. 23, Piatra Neamţ, pentru furnizarea unor servicii socialeşi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare, acesta urmând a avea următorul conţinut:

”Se aprobă contribuţia proprie în proiectul „Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din Str. Ştefan cel Mare nr. 23, Piatra Neamţ, pentru furnizarea unor servicii socialeîn valoare de 692.252,76 lei, din care:

– cheltuieli eligibile 54.333,23 lei;

– cheltuieli neeligibile – 8.376,17 lei;

– T.V.A. total – 629.543,36 lei.”

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                      Cristina MITITELU