HOTĂRÂRE
Nr.57 din 06.04.2013
privind aprobarea unei asocieri cu Palatul Copiilor Piatra-Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

Consiliul Județean Neamț;
Examinând expunerea de motive nr. 3.474/2013 a doamnei Emilia Arcan, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr. 256/2013 a Palatului Copiilor Piatra-Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 3.474/2013 al Direcţiei generale buget-finanţe şi Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Palatul Copiilor Piatra-Neamţ, în vederea organizării Festivalului de muzică și dansuri populare ”Comorile Neamțului”, care se va desfăşura în perioada 26-28 aprilie 2013, în municipiul Piatra-Neamţ.
(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 12.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin. (1).
(3) Se aprobă acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Palatul Copiilor Piatra-Neamţ, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
CRISTINA MITITELU