ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                    

HOTĂRÂRE

Nr. 57 din  24 aprilie 2014

privind aprobarea prelungirii Contractului nr. 821/MMGA/31.05.2004 de administrare a Parcului Naţional Ceahlău

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate;

Examinând expunerea de motive nr. 5804/2014 a domnului Dan Manoliu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 15777/2014 a Ministerului mediului şi schimbărilor climatice;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5804/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a”, pct.9 şi 10, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă prelungirea valabilităţii Contractului nr. 821/MMGA/31.05.2004 de administrare a Parcului Naţional Ceahlău, pe o perioadă de 20 de ani, începând cu data de 31 mai 2014.

(2) Direcţia de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău va efectua de urgenţă orice demers necesar pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ să semneze actul adiţional de prelungire, precum şi orice alt document necesar.

Art.2:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                              Daniela SOROCEANU