ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 57 din 19 martie 2015

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Asociaţia Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.1528/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.97/2015 a Asociaţiei Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1528/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţîn vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean, respectiv organizarea celei de-a cincea ediţii a Galei Internaţionale a Premiilor de Excelenţă „DEMOS TN”, în data de 4 aprilie 2015, în oraşul Tîrgu Neamţ.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 5.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

                                                      

                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                   Daniela SOROCEANU

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 57.PDF