ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 57 din 23 martie 2016

privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Seminarul Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi” în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 4875/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 2197/2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ şi nr.273/2016 a Seminarului Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi” Mănăstirea Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4875/2016 al Direcţiei de Management, Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.1, alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Seminarul Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi”, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public judeţean, respectiv organizarea Olimpiadei naţionale de religie pentru seminarii şi licee teologice, clasele IX-XII, ce se va desfăşura în perioada 4 -7 mai 2016 la Seminarul Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi” Mănăstirea Neamţ, din comuna Vînători Neamţ, judeţul Neamţ.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 10.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Seminarul Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 57 .PDF