HOTĂRÂRE

Nr. 58 din 30.03.2010

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 100/2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

Examinând expunerea de motive nr. 2443/2010 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate nr. 2443/2010 al Direcţiei juridice, adresa nr. 2409/2010 a Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

   În temeiul dispozitiilor art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 100/2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii în cadrul acestui organism a doamnei Adela Bocăneţ, reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, cu domnul Dan-Dorin Morenciu, director coordonator al aceleiaşi instituţii publice, începând cu data de 01.04.2010.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ

   SECRETARUL JUDEŢULUI

   Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR