HOTĂRÂRE

Nr.58 din 29.04.2011

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 27/2010 privind aprobarea unor proiecte de interes judeţean şi a cheltuielilor legate de acestea

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, precum şi ale Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 ”Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”;

Examinând expunerea de motive nr. 4.320/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preţedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.320/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum ţi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ţi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŢTE:

            Art.1: Alineatele (2) şi (3) ale art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 27/2010, se modifică, urmând ca acestea să aibă următorul conţinut:

” (2)Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Colecţii muzeale şi vestigii istorice în judeţul Neamţ”în sumă de 975.918 lei, defalcată astfel:

– cheltuieli eligibile- 753.000 lei;

– cheltuieli neeligibile – 34.200 lei;

– T.V.A. total – 188.718 lei.

 (3) Se aprobă contribuţia proprie în proiectul ”Colecţii muzeale şi vestigii istorice în judeţul Neamţ” în valoare de 237.978 lei, din care:

– cheltuieli eligibile- 15.060 lei;

– cheltuieli neeligibile – 34.200 lei;

– T.V.A. total – 188.718 lei.”

 Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor ţi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                         CONTRASEMNEAZĂ

                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR