HOTĂRÂRE

Nr.58 din 26.04.2012

privind emiterea acordului de ocupare temporară a unor suprafeţe de teren ce aparţin  domeniului public al Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

  Examinând expunerea de motive nr. 4.062/2012 a domnului Mircea Pintilie, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 159/2012 a Societăţii Comerciale Lucris Serv S.R.L.;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.062/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, Certificatul de urbanism nr.116/2012 emis de Primarul Municipiului Piatra-Neamţ precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se emite acordul de ocupare temporară a unor terenuri în suprafaţă totală de 50 mp, în vederea realizării unui racord electric ce urmează a deservi Teatrul Tineretului Piatra-Neamţ.

            (2) Datele de identificare ale imobilelor de la alin (1) sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)După încheierea executării lucrărilor, beneficiarul instalaţiilor executate- Societatea Comercială E.ON Moldova Distribuţie S.A. şi constructorul- Societatea Comercială Lucris Serv S.R.L. au obligaţia aducerii terenurilor în cauză la forma iniţială.

            Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ:

                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                          Cristina MITITELU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 58.PDF