HOTĂRÂRE
Nr.58 din 06.04.2013
privind organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 168/2012;
Examinând expunerea de motive nr. 3973/2013 a domnului Vasile Ștefănuț Ploscaru, consilier judeţean;
Văzând raportul de specialitate nr. 3973/2013 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 54 coroborate cu cele ale art.98 şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se constituie comisia specială de analiză şi verificare a activității desfășurate de către Serviciul Specializat de Transport- Autoritate de Autorizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, în următoarea componenţă:
1. Radu Tudorel;
2. Vasile Murariu;
3. Alexandru Mihai;
4. Iulia Șerban;
5. Constantin- Cristian Tapalagă;
6. Gheorghe Vasiloiu;
7. Gabriel- Cristian Farcaș.
(2) Comisia organizată potrivit alin.(1) îşi va desfăşura activitatea pe perioada valabilității mandatelor de consilieri județeni şi va avea următoarele obiective:
– urmărirea modului în care serviciul prevăzut la alin.1 își exercită atribuțiile în legătură cu organizarea, reglementarea, coordonarea şi controlul prestării serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate, desfăşurat între localităţile judeţului;
– verificarea respectării prevederilor cuprinse în actele normative, inclusiv cele adoptate de către Consiliul Județean Neamț, în legătură cu elaborarea, modificarea sau completarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013-30.04.2019;
– remedierea tuturor deficiențelor, anterior adoptării hotărârilor în acest domeniu de către Consiliul Județean Neamț, astfel încât aplicarea acestora să fie în spiritul, forma și fondul adoptat.
(3) Comisia are obligația de a prezenta lunar Consiliului Județean Neamț un raport referitor la analizele și verificările efectuate.
Art.2 (1) Se constituie comisia specială de analiză şi verificare a activității desfășurate de către Serviciul Juridic Contencios, Relații Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, în următoarea componenţă:
1. Bogdan Onu;
2. Adrian Bourceanu;
3. Ciprian- Constantin Șerban;
4. Aurelian Jora;
5. Mircea Pintilie;
6. Gabriel- Lucian Vișan;
7. Alin-Lucian-Emanuel Antochi.
(2) Comisia organizată potrivit alin.(1) îşi va desfăşura activitatea pe perioada valabilității mandatelor de consilieri județeni şi va avea următorul obiectiv:
– urmărirea modului în care serviciul prevăzut la alin.1 își exercită atribuțiile prevăzute de actele normative în vigoare.
(3) Comisia are obligația de a prezenta lunar Consiliului Județean Neamț un raport referitor la analizele și verificările efectuate.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU