ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 58 din 19 martie 2015

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  şi a situaţiilor financiare pe anul 2014

 

                       Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2020/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013;

Examinând expunerea de motive nr. 4107/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 4107/2015 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.”a” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

      Art.1: (1) Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul local al Judeţului Neamţ, pe anul 2014, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2014, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul împrumuturilor/creditelor interne, pe anul 2014, conform anexei C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2014, conform anexelor nr. 1-22 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:Direcţia generală buget-finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

                                                                      Contrasemnează

                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                    Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • Anexa A.xls

  • Anexa B.xls

  • Anexa C.xls

  • SITUATII FINANCIARE 31.12.2014.pdf