HOTĂRÂRE

Nr. 59 din 30.03.2010

privind aprobarea unei asocieri  cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 2646/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării Inspectoratul Școlar Județean Neamț  nr.1706/2010;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2646/2010 al Direcției juridice și Direcției generale buget, finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Județului Neamț cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea organizării etapelor naţionale ale olimpiadelor şcolare ce se vor desfăşura în perioada 06-11 aprilie 2010, în judeţul Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 50.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Județul Neamț și Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 05.04.2010.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului Secretariat.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                           Contrasemnează:

                                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                          Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR