HOTĂRÂRE

Nr. 59 din 29.04.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 48/2011 privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea realizării unor acţiuni de interes public judeţean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 3798/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ nr. 2660/2011;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3798/2011 al Direcţiei juridice şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se modifică art.1, alin.(1), pct.a) la Hotărârea Judeţean Neamţ nr. 48/2011 privind aprobarea unei asocieri  cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea realizării unor acţiuni de interes public judeţean, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

„Concursul internaţional al formaţiilor folclorice ale elevilor ”Cântă Bucium pe Ceahlău”, ediţia a II-a, care se va desfăşura în perioada 13-15 mai 2011;”.

(2) Contribuţia financiară a Judeţului Neamţ la această asociere se menţine la suma de 50.000 lei.

   (3) În mod corespunzător, se modifică Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, anexă la hotărârea menţionată la alin.(1).

Art.2: (1) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la acordul de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

             

            Contrasemnează:

                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                         Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR