HOTĂRÂRE

Nr. 59 din 26.04.2012

pentru modificarea unei organigrame şi a unor state de funcţii aferente aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi unor instituţii şi servicii publice de interes judeţean

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiiilor contractuale ţi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ ţi al instituţiilor ţi serviciilor publice de interes judeţean, aprobat prin Dispoziţia Preţedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr.252/2011,  ale Ordinului minstrului sănătăţii nr.1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Finanţelor Publice nr 286/2987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti;

 Examinând expunerea de motive nr. 4.308/2012 a domnului Mircea Pintilie,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 7919/2012 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, nr.862/2012 a Spitalului de Psihiatrie ”Sfântul Nicolae”Roman şi nr. 138/2012 a Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.308/2012 al Direcţiei Generale Buget, Finanţe ţi al Biroului Resurse Umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie ”Sfântul Nicolae” Roman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 159/2010- anexa nr. 2b, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării unui post de muncitor calificat, studii generale, treapta III, poziţia nr.70, în muncitor calificat, studii generale, treapta II.

Art.2: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.68/2011- anexa nr. 2, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a)unpost de soră medicală principală, studii medii, poz.nr.9 de la Compartimentul Nefrologie, nr.crt.XII. se transformă în asistent medical, studii postliceale;

b) un post de asistent medical principal, studii postliceale, poz.nr.10 de la Compartimentul Sterilizare, nr. crt. XL se transformă în asistent medical debutant, studii postliceale;

 c)unpost de muncitor calificat, studii generale,  treapta I, poziţia nr.26 de la Serviciul de Întreţinere şi Reparaţii, nr.crt.IV, se transformă în tehnician, studii medii, treapta IA;

Art.3:Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 61/2010- anexa nr. 2b, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a)                 3 posturi de referent(agent de teren), studii medii, treapta profesională II de la Biroul de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău, se transformă în referent(agent de teren), studii medii, treapta profesională I şi un post de referent(agent de teren), studii medii, treaptă profesională I se transformă în referent(agent de teren), treaptă profesională IA.

b)                 1 post de referent, studii medii, treapta profesională II de la Compartimentul Economico-Financiar, se transformă în referent, treapta profesională I.

Art.4Se aprobă modificarea organigramei ţi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010- anexele nr. 1a şi 1b, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul  trecerii unui post de personal contractual, referent, studii medii, treapta IA, poziţia nr.173 de la Serviciul Administrativ la Serviciul Turism al Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană.

Art.5: Modificările prevăzute la art.1-4 sunt valabile sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.6: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 mai 2012.

      Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

                                                                    Mircea PINTILIE

 

 

 

 

 

 

 

    Contrasemnează

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                               Cristina MITITELU