HOTĂRÂRE
Nr.59 din 06.04. 2013
privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ, pe anul 2013

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Precizărilor nr. 350188 şi 350189/2013 ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi ale adreselor Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Neamţ nr. 1170/2013, 1597/2013 şi 392/2013;
Examinând expunerea de motive nr. 3.858/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 3.858/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2013, conform anexei nr.1.
Art.2: Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2013, conform anexei nr.2.
Art.3: Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2013, conform anexei nr. 3.
Art.4: Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2013, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5: Se aprobă utilizarea excedentului bugetar înregistrat la finele anului 2012, după cum urmează:
– 6.496 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
– 200 mii lei pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare;
– 300 mii lei pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare.
Art.6: Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7: (1) Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU