ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 Nr. 59 din 30 aprilie 2014

privind validarea unui mandat de consilier judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 5967/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 119 şi 120 ale  Organizaţiei Judeţene Neamţ a Partidului Democrat Liberal, a adresei nr. 3/2014 a  Uniunii Naţionale pentru Progresul României,  precum şi a adreselor nr. 4 şi 112/2014, ale Alianţei Electorale Populare Progresiste Europene Liberale (APEL);

Văzând raportul de specialitate nr. 5967/2014 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi procesul verbal nr.6209/2014 al Comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.892 alin. (3) precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Lucian-Ioan PASCARIU.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                        

                                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI

                          Daniela SOROCEANU