ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 59 din 23 martie 2016

privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra Neamţ

 în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 4741/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 589 şi nr.761/2016 ale Colegiului Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4741/2016 al Direcţiei de Management, Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.1, alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra Neamţ, în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean, respectiv organizarea Concursului naţional de referate şi comunicări ştiinţifice ”Ştefan Procopiu, ce va avea loc în perioada 21-22 aprilie 2016, la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 1.500 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 59 .PDF