ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

 CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 6 din 22.01.2010

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor, precum şi a cofinanţării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ghidului Solicitantului aferent POS Mediu, Axa Prioritară 2- ”Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul Major de Intervenţie 1 ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor” ;

Examinând expunerea de motive nr. 228/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele  al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 228/2010 al Direcției generale programe, dezvoltare rurală şi al Direcţiei generale buget, finanţe, adresa nr. 86.056/DF/2009 a Ministerului Mediului-Direcţia generală pentru managementul instrumentelor structurale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:  Se aprobă studiul de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” în valoare de 39.737.172 euro, inclusiv T.V.A., conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ ”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă contribuţia proprie la cofinanţarea proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, în valoare totală de 27.908.382,42 lei, din care:

         cheltuieli eligibile: 1.591.158,22 lei;

         cheltuieli neeligibile: 9.494.410,20 lei;

         T.V.A.: 16.822.814,0 lei.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului Secretariat.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

        Contrasemnează

                                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                       Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR