ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

Nr. 6 din 31.01.2010

privind acceptarea unei donaţii

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile art.813 şi 814 din Codul Civil;

Examinând expunerea de motive nr. 13051/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza ofertei de donaţie a Fundaţiei Sera România;

Văzând raportul de specialitate nr. 13051/2011 al Direcţiei Juridice, adresa nr.1558/2011 a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 şi ale art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1Se acceptă cu titlu de donaţie cu sarcină din partea Fundaţiei Sera România un autoturism marca DACIA, tipul SD/LSDJK/LOGAN, număr de identificare UU1LSDJKF40976410, capacitate cilindrică 1461cm3, culoare ROŞU, an fabricaţie 2009, înmatriculat sub nr. B-18-FSR.

Art.2: Sub condiţia continuării proiectului ”Prevenirea sarcinii nedorite”, autoturismul prevăzut la art.1 va fi transmis în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Neamţ în vederea utilizării pe durata derulării acestuia.

Art.3: Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ va desemna, prin dispoziţie, persoana care va reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ la notar în vederea autentificării donaţiei de la art. 1.

   Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                                              

        CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL JUDEŢULUI

Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR