HOTĂRÂRE
Nr.6 din 16.01.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.82/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comitetelor directoare ale centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 4/2007;
Examinând expunerea de motive nr.59/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 59/2013 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.82/2012, în sensul înlocuirii domnului Ionel Arsene cu domnul Tudorel Radu ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comitetului director al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Tîrgu-Neamţ.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU