ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                                               

 

HOTĂRÂRE

Nr. 6 din 30 ianuarie 2014

privind necesarul de cazarmament, îmbracăminte, încălţăminte şi materiale igienico-sanitare pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 469/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 28270/2013 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 469/2014 al Direcţiei generale buget-finanţe, Hotărârea nr. 35/2013 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

         În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă necesarul de îmbracăminte şi încălţăminte pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă necesarul de cazarmament pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă necesarul de materiale igienico-sanitare pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale, potrivit anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial, iar Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

   

 Contrasemnează:

                                                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Daniela SOROCEANU