ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 6 din 28 ianuarie 2016

privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean

al domnului Andrei Ignat

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr. 1.212/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei înaintate de domnul Andrei Ignat;

Văzând referatul constatator nr. 1.212/2016;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

  În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Andrei IGNAT.

Art.2: Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la art. 1.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU