HOTĂRÂRE

Nr.  60 din 30.03.2010

privind aprobarea unei asocieri în vederea finanțării Concursului naţional

”Mesajul meu antidrog”- ediţia a VII-a, etapa judeţeană

 

                Consiliul Județean Neamț;

                Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 73/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale Antidrog în perioada 2005-2012;

Examinând expunerea de motive nr.2123/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 600.530/2010 a Agenției Naționale Antidrog -Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Neamț;

                Văzând raportul de specialitate comun nr. 2123/2010 al Direcției juridice și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

                În temeiul prevederilor art. 91, alin.1, lit.”e”, alin.6, lit.”a” și ale art.97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările uterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

                Art.1: (1) Se aprobă asocierea Județului Neamț cu Agenția Națională Antidrog- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Neamț, în vederea finanțării cu suma de 2.300 lei a Concursului național ”Mesajul meu antidrog”- ediţia aVII-a, etapa judeţeană.

                (2) Se aprobă acordul de asociere ce urmează a se încheia, în vederea realizării acţiunii de interes judeţean de la alin. (1), între Judeţul Neamţ şi Agenția Națională Antidrog- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 15.04.2010.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

VASILE PRUTEANU

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEȚULUI

Mihaela IGNATOVICI LAZĂR