HOTĂRÂRE

Nr.60 din 26.04.2012

privind aprobarea unei asocieri  cu Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Veniamin Costachi”

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 4.639/2012 a domnului Mircea Pintilie, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 556/2012 a Seminarului Teologic Liceal Ortodox ”Veniamin Costachi”;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.639/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ, comuna Vînători- Neamţ, în vederea finanţării participării a 5 persoane (4 elevi şi un profesor coordonator) la o tabără de creaţie în Macedonia, în perioada 23-30.05.2012, în scopul promovării imaginii judeţului Neamţ şi a învăţământului nemţean.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării obiectivului de la alin.(1), în cuantum de 5.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Veniamin Costachi”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                               Cristina MITITELU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 60.PDF