HOTĂRÂRE
Nr. 60 din 13.04.2013
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 59/2013 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ, pe anul 2013

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 4.353/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 5.439/2013 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 4.353/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă modificarea anexei nr.1 – ”Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2013” la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 59/2013, conform anexei nr.1.
Art.2: Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr.3- ”Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2013” la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 59/2013, conform anexei nr. 2.
Art.3: Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: (1) Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU