ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                                         CONSILIUL  JUDEŢEAN               

HOTĂRÂRE

Nr. 60 din 30 aprilie 2014

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 673/2002;

Examinând expunerea de motive nr.1.686/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.686/2014 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 54 coroborate cu cele ale art.98 şi ale art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art1:  Se modifică anexa nr. 4 „Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi familie, activităţi sportive şi de agrement” la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2012, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a domnului Ioan Spiridonescu cu domnul Lucian-Ioan Pascariu.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

                                                                                    

    PREŞEDINTE

     Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                                                     Contrasemnează

                                                                    SECRETARUL  JUDEŢULUI

                 Daniela SOROCEANU