ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 60 din 19 martie 2015

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2015

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,;

Examinând expunerea de motive nr. 4210/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 4210/2015 al Direcţiei generale buget, finanţe, adresa Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ nr.2306/2015, adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ nr. 9734/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă acordarea unui împrumut fără dobândă, pe bază de convenţie, pentru înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ, în sumă de 600 mii lei, pe un termen de rambursare integrală de un an de la data acordării.

Art.2: Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2015, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, care înlocuieşte anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.32/2015 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ.

Art.3: Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2015, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre, care înlocuieşte anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.32/2015 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ.

Art.4: Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2015, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, care înlocuieşte anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.32/2015 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ..

Art.5: Se aprobă modificarea numărului de personal permanent şi temporar şi a fondului salariilor de bază pe anul 2015, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre, care înlocuieşte anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.32/2015 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ.

Art.6: Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre, care devine anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.32/2015 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ.

Art.7: Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.8: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

                    Constantin IACOBAN                    

                                  Contrasemnează

                                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                      Daniela SOROCEANU