HOTĂRÂRE

Nr. 61 din 2011

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 139/2009 pentru revocarea unui acord privind închirierea unui spaţiu din patrimoniul Judeţului Neamţ

 

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 4.328/2011 a domnului Vasile Pruteanu;

Văzând raportul de specialitate nr. 4.328/2011 al Direcţiei juridice, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

    Art.1: Se modifică componenţa comisiei prevăzută la articolul 3 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 139/2009, în sensul înlocuirii domnului Emil Creangă cu doamna/domnul Cristian Livescu.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

    

                                 Contrasemnează

                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR