HOTĂRÂRE

Nr.61 din 26.04.2012

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Asociaţia Culturală ”Conta”

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 4.792/2012 a domnului Mircea Pintilie, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Asociaţiei Culturale ”Conta” nr. 18/2012;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.792/2012 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Asociaţia Culturală ”Conta”, în vederea finanţării proiectului de interes public judeţean ”Editare Revista de cultură CONTA”.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului de interes public judeţean de la alin.(1), în cuantum de 8.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

 

 

        

           Contrasemnează:                                                             

   SECRETARUL JUDEŢULUI

          Cristina MITITELU

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 61.PDF