HOTĂRÂRE
Nr. 61 din 13.04.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.26/2013 privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
Examinând expunerea de motive nr. 4.077/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită în baza adresei nr. 1.306/2013 a Ministerului Culturii;
Văzând raportul de specialitate nr. 4.077/2013 al Biroului resurse umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.26/2013 privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, în sensul înlocuirii în componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor formulate asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management a doamnei Daniela Herea cu doamna Elena Ungureanu, consilier juridic în cadrul Ministerului Culturii.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU