ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

     HOTĂRÂRE        

Nr. 61 din 30 aprilie 2014

pentru aprobarea Caietului de sarcini privind  delegarea operării Depozitului judeţean de deşeuri nepericuloase Girov

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

 Examinând expunerea de motive nr. 5350/2014 a domnului Gabriel-Lucian Vişan, consilier judeţean şi preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ;

Văzând raportul de specialitate nr. 5350/2014 al Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană, procesele verbale nr. 1418/2014, respectiv nr. 5506/2014 ale întâlnirilor de lucru organizate de un grup de consilieri judeţeni, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1: Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea operării Depozitului judeţean de deşeuri nepericuloase Girov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2: Se aprobă criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare ”oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.

            Art.3: Se aprobă constituirea unei comisii formată din 5 consilieri judeţeni, desemnaţi de formaţiunile politice reprezentate în Consiliul Judeţean Neamţ, care va asista echipa de asistenţă tehnică la întocmirea fişei de date a achiziţiei.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • AnexaHCJ61.doc