ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                         

HOTĂRÂRE

                                                      Nr. 61 din 19 martie 2015

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 precum şi estimările pentru anii 2016-2017 pentru Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A.

      

 Consiliul Judeţean Neamţ;

   Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, precum şi ale Ordinului nr.2032/2013 al Ministrului Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

 Examinând expunerea de motive nr. 3851/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 963/2015 a Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL S.A.;

Văzând raportul de specialitate nr. 3851/2015 al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL S.A. nr. 11/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

             În temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.d) şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, precum şi estimările pentru anii 2016-2017 pentru Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A, conform anexelor nr.1-8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Direcţia Generală Buget Finanţe precum şi agentul economic prevăzut la art.1 vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

      

                     Contrasemnează:

                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                   Daniela SOROCEANU

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 61.PDF