HOTĂRÂRE

Nr. 62 din 29.04.2011

privind numirea comisiilor pentru evaluarea anuală a managementului unor instituţii publice de cultură de interes judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

             Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 4.405/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 4.405/2011 al Biroului Resurse Umane, adresele nr. 347/2011 a Bibliotecii Bucovinei ”I.G. Sbiera” Suceava, nr. 172/2011 a Bibliotecii Judeţene ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, nr. 1522/2011 a Complexului Muzeal Naţional ”MOLDOVA” Iaşi, nr. 603/2011 a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, precum şi rapoartele de avizare ale comisilor de specialitate;

       În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se numeşte comisia pentru evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ, pentru anul 2010,  în următoarea componenţă:

Preşedinte: – Aldo Pellegrini – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Membri: – Gabriel Cărăbuş – manager  al Bibliotecii Bucovinei ”I.G. Sbiera” Suceava;

               – Voicu-Gelu Bichineţ-  director al Bibliotecii Judeţene ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.

Art. 2: Se numeşte comisia pentru evaluarea anuală a managementului Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, pentru anul 2010, în următoarea componenţă:

Preşedinte: – Aldo Pellegrini – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Membri: – Lăcrămioara Stratulat – director general al Complexului Muzeal Naţional ”MOLDOVA” Iaşi;

    – Valerii Kavruk – director general al Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

Contrasemnează                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI                                             

                                                                                                                               Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR